Założenia Projektu i jego metodologia

Centrum Tutorów UG: nauczyciele nauczycielom – edycja druga. Projekt kontynuacji interdyscyplinarnej współpracy dydaktycznej tutorów akademickich UG różnych wydziałów z LID-em oraz otoczeniem biznesowo-społecznym w oparciu o metodę Problem Based Learning i nowoczesne techniki zarządzania projektami

Projekt przewiduje podjęcie działań zmierzających do kontynuacji i rozwoju wypracowanej przez Centrum Tutorów UG unikalnej kultury współpracy merytorycznej na rzecz podnoszenia jakości kształcenia studentów. Kultura ta została wypracowana na bazie sukcesu Projektu IQ realizowanego w latach 2014–2016 oraz zaangażowania tutorów przeszkolonych na Wydziale Oceanografii i Geografii UG w ramach wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia w latach 2013–2015. Duży sukces ubiegłorocznego projektu FID (2015–16)pod nazwą Centrum Tutorów UG pokazał, podobnie jak działalność Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych, jak bardzo potrzebne są okazje do spotykania się nauczycieli akademickich celem wymiany swoich doświadczeń, podnoszenia profesjonalnych kompetencji dydaktycznych, budowania motywacji do kreatywnej i dynamicznej dydaktyki, wymaganej dzisiaj od przedstawicieli każdej dyscypliny akademickiej. Pozyskane przez ostanie dwa lata doświadczenie wdrożeń tutoringu indywidualnego u grupy kilkudziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych kilku wydziałów UG, stanowią wysoką wartość dodaną i szansę dla podnoszenia jakości kształcenia w naszej Uczelni. Grupa Tutorów UG jest największym, spośród wszystkich polskich uczelni, Gronem pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, którzy posiadają certyfikaty tutora akademickiego poparte praktyką pracy indywidualnej ze studentem. Potencjał ten chcemy nadal rozwijać w dalszej współpracy, realizowanej w ramach 4 cyklicznych spotkań wewnętrznych organizowanych na Uczelni, na które zaproszeni zostaną wszyscy chętni wykładowcy chcący podnosić swoje kwalifikacje oraz korzystać z doświadczeń innych koleżanek i kolegów.

Cykl co najmniej 4-ech spotkań w ramach Centrum Tutorów UG, prowadzonych równolegle do warsztatów w ramach LID, będzie w tej edycji oparty na innowacyjnej metodologii zwanej nauczaniem problemowym/ uczeniem się poprzez rozwiązywanie problemów (Problem Based Learning). Obserwacja współczesnych potrzeb rynku pracy i kompetencji wymaganych od absolwentów różnych kierunków, w tym także humanistyczno-społecznych, pozwala sądzić, że tak wysoce oczekiwane kompetencje miękkie buduje się nie poprzez tradycyjną dydaktykę przedmiotową o transmisyjnym charakterze, ale przez żywe ćwiczenie/doświadczanie sytuacji problematycznych, w których studenci – najlepiej w zespole – znajdują sposoby rozwiązania danego problemu. W ramach działalności Centrum Tutorów więc, w semestrze zimowym planowane jest także przygotowanie przez nauczycieli akademickich zarysu i treści dodatkowych zajęć (międzywydziałowe zajęcia projektowe/ międzywydziałowy semestr projektowy) dla studentów różnych wydziałów UG, prowadzonych zgodnie z metodyką Problem Based Learning wspomagającą rozwój twórczego myślenia i kanonami metodyk Zarządzania Projektami, wspartymi nowoczesnymi narzędziami i technikami. Tutorzy odbędą spotkania z grupami biznesowymi i społecznymi w celu przygotowania zajęć w oparciu o realne zagadnienia – problemy praktyczne typu optymalizacyjnego czy udoskonalającego, które będzie musiał rozwiązać zespół studentów różnych specjalności z różnych wydziałów. Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie drogą internetową (XII/I). Zajęcia realizowane będą w semestrze letnim w cyklu 4 spotkań, zakończonych prezentacją przygotowanych rozwiązań, a efekty pracy zespołów projektowych prezentowane będą publicznie, ich ocena dyskutowana będzie wspólnie przez wszystkich studentów, tutorów i przedstawicieli grup biznesowych i społecznych na podsumowującym ostatnim spotkaniu Centrum Tutorów UG.

Tutorzy, przygotowując zajęcia, uwzględnią wszystkie zalety metody PBL, która jest skoncentrowana na studencie. Zgodnie z założeniami PBL i Zarządzania Projektami studenci pracować będą w małych 5-6 osobowych grupach pod opieką dwóch tutorów każda grupa; grupy pracują nad rozwiązaniem zadań praktycznych; studenci rozwijają podczas pracy umiejętności miękkie; studenci nabędą wiedzę oraz znajomość narzędzi i technik pracy projektowej, a także rozwiną indywidualne talenty i zaangażowanie. Tutorzy w czasie warsztatów pełnić będą rolę facylitatora – wspomagać proces komunikacji wewnątrz grupy i motywować do pracy na bazie swojego doświadczenia oraz wiedzy i umiejętności pracy tutorsko – projektowej. Taka ścieżka innowacyjnych, praktycznych zajęć może stać się zalążkiem studiów międzywydziałowych (nauki humanistyczne, społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze), pewnym pilotażem służącym rozeznaniu na ile merytoryczna współpraca miedzy pracownikami różnych wydziałów przynosi pożądane efekty i cele kształcenia dla studentów, a przede wszystkim na ile budzi ich zainteresowanie i zapał. Prowadzenie tych zajęć dla studentów byłoby trzecim tropem/wątkiem dydaktycznym w tej edycji Projektu, obok spotkań tutorów i warsztatów w ramach LID-u.

 

 


 

Projekt przewiduje podjęcie działań zmierzających do kontynuacji merytorycznej współpracy dydaktycznej tutorów akademickich, którzy wzięli udział w Projekcie IQ realizowanym na Wydziale Filologicznym UG w roku akademickim 2014/15 oraz tutorów przeszkolonych na Wydziale Oceanografii i Geografii UG w ramach wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia w latach 2013-2015. Kompetencje tutorskie oraz roczne doświadczenie wdrożeń tutoringu indywidualnego u grupy kilkudziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych kilku wydziałów UG stanowią wysoką wartość dodaną i szansę dla podnoszenia jakości kształcenia w naszej uczelni. Potencjał ten chcemy wykorzystać w dalszej współpracy, realizowanej w ramach cyklicznych spotkań wewnętrznych organizowanych na Uczelni, na które zaproszeni zostaną wszyscy chętni wykładowcy chcący podnosić swoje kwalifikacje oraz korzystać z doświadczeń innych koleżanek i kolegów. Spotkania takie mają być okazją do wymiany poglądów, praktyk, metod pracy, wskazówek i rozwiązań metodycznych, które udoskonalają proces elitarnej, tutorskiej relacji między tutorem a studentem, promotorem pracy a seminarzystą, a także prowadzącym zajęcia fakultatywne a grupą. W ten sposób zamierzamy tworzyć określoną kulturę współpracy merytorycznej na rzecz podnoszenia jakości kształcenia studentów, opierając ją o projekt tzw. myślenia projektowego (metoda Design Thinking), która jest określonym sposobem planowania i realizacji obranych strategii działania w określonym celu.

W ramach projektu, realizowane będą także innowacje dydaktyczne bezpośrednio podczas zajęć ze studentami: przede wszystkim na zajęciach seminaryjnych oraz fakultatywnych, a także indywidualnych spotkaniach – tutorialach. Design Thinking, powołując się na jeden z opisów, „to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Według wzoru działania o następujących elementach: empatyzacja, diagnoza problemu, generowanie pomysłów, budowanie prototypowych rozwiązań oraz ich testowanie, grupa projektowa zamierza w sposób oparty na współpracy generować nowe ciekawe innowacje dydaktyczne i procesy edukacyjne dostosowane do specyfiki danej dyscypliny studiów. Następnie, w wyniku tych przemyśleń i pomysłów organizowane będą autorsko procesy dydaktyczne ze studentami, co w efekcie przyniesie ich podniesioną wydajność edukacyjną i wzrost autorefleksji oraz sprawczości, lepszą samoorganizację oraz wzrost badawczych i poznawczych kompetencji. Metoda Design Thinking, realizowana w jak najbardziej spersonalizowanych edukacyjnie warunkach, pozwala na doskonalenie warsztatu edukacyjnego każdego studenta, niezależnie od studiowanej dyscypliny.

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

طراحی اپلیکیشن

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *